Polymer-tech Solution™
Language
Accueil >> Contact >> CSB Entreprise
塑料轴承公司
财务资料
浙江长盛塑料轴承技术有限公司
地 址: 浙江省嘉善惠民街道汾湖路6号
邮 编:314100
邮 箱:sales@csb-ep.com
传 真:0573-84185517
浙江长盛塑料轴承技术有限公司
开户行: 中国银行嘉善支行
帐 号:3584 5833 8247
社会信用代码:91330421686655211R
地址电话: 嘉善县惠民街道汾湖路6号 0573-84186099

销售部经理
市场经理
销售部经理: 于振飞
电 话:0573-84186133
邮 箱:sm@csb-ep.com
传 真:0573-84185517
市场经理: 高  杰
电 话:0573-84185500
邮 箱: md@csb-ep.com
传 真:0573-84185517

销售工程师
销售工程师
销售工程师: 陆俊杰
电 话:0573-84185959
邮 箱:se01@csb-ep.com
传 真:0573-84185517
销售工程师: 朱 晗
电 话:0573-84186969
邮 箱:se02@csb-ep.com
传 真:0573-84185517

销售工程师
销售工程师
销售工程师: 翁加超
电 话:0573-84185577
邮 箱:se03@csb-ep.com
传 真:0573-84185517
销售工程师:高佳楠
电 话:0573-84185533
邮 箱:se04@csb-ep.com
传 真:0573-84185517

应用技术支持
业务经理
应用工程师: 马赞兵
电 话:0573-84186820
邮 箱:pony@csb-ep.com
传 真:0573-84183318
业务经理: 顾玲君
电 话:0573-84185527
邮 箱:bm@csb-ep.com
传 真:0573-84185517

业务订单
业务货运
业务订单: 姜琳艳
电 话:0573-84187711
邮 箱:bb01@csb-ep.com
传 真:0573-84185517
业务货运: 金丽艳
电 话:0573-84187373
邮 箱:bo01@csb-ep.com
传 真:0573-84185517

International Market Manager
Jones
Tel.:+86-573-84186170
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales01@csb-ep.com
American Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Argentina Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Australia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Austria Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Belgium Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Brazil Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Canada Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
China Market
Zhenfei.Yu
Tel.:+86-573-84186133
Fax.:+86-573-84185517
E-mail:Sales@csb-ep.com
China-Taiwan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
China-Hong kong Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Denmar Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Egypt Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
English Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Finland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
France Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
German Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Greece Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Holland Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Hungary Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
India Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Indonesia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Ireland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Italy Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Japan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Korea Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Malaysia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Mexico Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Philippines Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Poland Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Portugal Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Romania Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Russia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Singapore Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
South Africa Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Spain Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Sweden Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Switzerland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Thailand Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Turkey Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
UAE Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Vietnam Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Quickly contact us:
Système de choix des modèles d'embouts CSB

“CSB”, “Ploymer-tech Solution”,“Dry Motion-tech”,“CSB-EPB”, “CSB-LIN”, “CSB-FWB”, “CSB-LMS”, “CSB-BAL”, “CSB-RPM”, “CSB-PEC”, “CSB-PCB”, “CSB-PYB”, “CSB-SRB” , “CSB-SFP”and “CSB-PRB” are legally protected trademarks in China and in case also in foreign countries.